OUG 28/25.03.1999 - obligatie case marcat fiscale

Contabilitate de gestiune; Cum tinem evidenta contabila si extracontabila. Ce documente utilizam. cum facem verificarile. Care sunt conturile utilizate. Monografie contabila; Surse bibliografice.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 3819
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

OUG 28/25.03.1999 - obligatie case marcat fiscale

Post by dmldone » Fri Jun 04, 2010 2:04 pm

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 28 din 25 martie 1999 *** Republicată
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale


Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, a fost actualizat în baza
actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
I, până la 7 aprilie 2009:
- Ordonanţa Guvernului nr. 53/2005;
- Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006;
- Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007;
- Legea nr. 264/2008;
- Legea nr. 52/2009.
NOTĂ:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, au fost aprobate Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale.
ART. 1
(1) Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi
prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au
obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le
predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură
fiscală.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi.
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege
operatorul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin.
(2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat
electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut
avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât
şi prin alţi operatori economici acreditaţi de către acesta, denumiţi în continuare
unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate
fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv. În situaţia defectării
aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul
constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau,
după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.
(4) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale,
operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru, special
întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită facturi fiscale pentru
respectivele operaţiuni, la cererea clientului.
ART. 2
Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):
a) comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii
agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte
locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale,
serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum
şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce
funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de
călători;
c) *** Abrogată
d) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform
legii, precum şi cu metroul;
f) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă
tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi
oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru
autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
g) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de
intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate
activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane
fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta
instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin
intermediul automatelor de schimb valutar;
h) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care
nu implică crearea unei societăţi comerciale;
i) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
j) *** Abrogată
k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu
excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de
alimentaţie publică, pe bază de comandă;
l) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul
clientului;
m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către
agenţiile de turism, definite potrivit legii;
n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor
naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi
curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
o) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al
clientului.
r) *** Abrogată
s) *** Abrogată
ART. 3
(1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt:
casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de
marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia
controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel
puţin următoarele funcţii esenţiale:
a) conservarea datelor prin acumulări progresive;
b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de
închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;
c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite
din rapoartele fiscale de închidere zilnică şi a oricăror modificări de parametri care
afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea
înregistrării datelor;
d) blocarea automată a funcţionării aparatului, când sunt inactive memoria fiscală,
dispozitivul de imprimare sau afişajul client;
e) asigurarea continuităţii funcţionării şi înregistrării datelor, coerenţei structurii de
date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din
stări de eroare generate de manipulări greşite sau de erori de sistem.
(3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care
trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată
fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de
minimum 10 ani.
(4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea şi codul fiscal al
emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscală ale
aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c).
(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu
fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 4
(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care
trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul fiscal ale operatorului economic
emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii;
denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea;
valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei
de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a
taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea
totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor
taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este
cazul.
(2) Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale
şi se păstrează în arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii
exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conţine: denumirea şi
codul fiscal ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a
aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul
de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua
respectivă; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea
adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa
pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de
impozitare a taxei pe valoarea adăugată.
(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) şi raportul fiscal de închidere zilnică
sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării
veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de
stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) se arhivează şi se păstrează pe o
perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.
(5) Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la
umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a
defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive,
precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt obligaţi ca, după citirea
memoriei şi preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul
fiscal teritorial, să predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale
ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Păstrarea şi
arhivarea memoriilor fiscale se asigură pentru o perioadă de minimum 10 ani.
(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute
în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe
perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii
acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind
tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a
aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de
livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în
manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de
arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind
daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor
contractuale de către furnizori.
e) *** Abrogată
(7) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile
acreditate de către aceştia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de
utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă
manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii.
(8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale,
operatori economici producători, importatori sau comercianţi, sunt obligaţi să livreze
utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform
alin. (6) lit. d).
(9) Utilizatorii şi furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la tipul şi caracteristicile
tehnice ale consumabilelor folosite şi, respectiv, furnizate, precum şi la condiţia
privind menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare stabilită.
(10) *** Abrogat
ART. 5
(1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale,
autorizării distribuitorilor şi înregistrării unităţilor de distribuţie şi/sau service
acreditate de către aceştia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor
Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice
fiscale.
(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe
teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut
avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor
cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care
conţine evoluţia exploatării aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii
aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii,
iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de
actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile
service efectuate.
(4) Sunt admişi la procedura de avizare numai operatorii economici care
comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile
art. 3, asigură service pentru perioada de garanţie, post garanţie şi piese de schimb.
(5) Distribuitorii autorizaţi prin unităţile de service acreditate sunt obligaţi să
asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea
aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de
stocare a fost epuizată.
ART. 6
Obligaţia operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale ia naştere de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate
în fiecare locaţie.
ART. 7 *** Abrogat
ART. 8
(1) Distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor
de marcat electronice fiscale, precum şi cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi
utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare
pentru obligaţiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,
pentru aparatele livrate.
(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează
activitatea, precum şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate
potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a
neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea
lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi.
ART. 9
(1) Clienţii vor solicita şi vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea
unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la
un eventual control, pentru justificarea provenienţei acestora.
(2) Utilizatorii sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil anunţuri de atenţionare a
clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a respecta dispoziţiile prevăzute la alin.
(1).
ART. 10
Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt
considerate infracţiuni:
a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice
fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat
electronice fiscale ori nerespectarea condiţiilor stipulate în aviz, altele decât cele
definite ca fiind contravenţii în prezentul articol;
b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele
stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal
pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare
inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal
privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii
memoriei operative;
c) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină
toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1);
d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat
electronic fiscal;
e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a
obligaţiei de a afişa anunţurile de atenţionare prevăzute la art. 9 alin. (2);
f) *** Abrogată
g) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea de service
desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul
acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;
h) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a
dispoziţiilor art. 4 alin. (6) lit. a) - d), precum şi încălcarea de către furnizorii
consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art.
4 alin. (8);
h^1) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a
obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. e);
i) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate de
aceştia a dispoziţiilor art. 4 alin. (7);
j) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, prin unităţile de
service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a înlocui
memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul
prevăzut la art. 5 alin. (5);
k) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de
comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de cei cărora li s-a
retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a
obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele
livrate;
l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de
închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4), cu excepţia activităţii
de transport în regim de taxi;
m) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de
intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 alin.
(4);
n) nerespectarea obligaţiei de a preda spre păstrare şi arhivare memoria fiscală,
conform prevederilor art. 4 alin. (5);
o) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate
potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum
şi nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15.
ART. 11
(1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică operatorilor
economici, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 lit. d), astfel:
a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), g) şi o) se sancţionează cu amendă de la
2.000 lei la 4.000 lei;
b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h^1), i), j), l) şi m) se sancţionează cu
amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;
c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) şi n) se sancţionează cu amendă de la
40.000 lei la 60.000 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se
sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei.
(3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor
aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate
prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în
registrul special, menţionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt
considerate fără provenienţă şi se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De
asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii
după suspendarea activităţii operatorilor economici, potrivit art. 14.
ART. 12
(1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unităţile sale
teritoriale, precum şi de către comisarii Gărzii Financiare.
(2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*).
------------
*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 13
(1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. j), o dată cu aplicarea amenzii
contravenţionale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1)
şi retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distribuţia şi comercializarea
aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Încălcarea dispoziţiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de
marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage şi
confiscarea încasărilor obţinute de operatorul economic din această activitate, sumele
făcându-se venit la bugetul de stat.
ART. 14
(1) Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota
cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage şi
suspendarea activităţii unităţii până la momentul înlăturării cauzelor care au generat
aceasta.
(2) Nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 10 lit. b),
referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea
bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de
bonuri cu o valoare inferioară celei reale şi nereintroducerea datelor înscrise pe rolajurnal
privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul
ştergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de
3 luni.
ART. 15
În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va elabora
norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
NOTĂ:
Reproducem mai jos art. XII din secţiunea a 7-a a cap. II din Ordonanţa Guvernului
nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 507/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999:
"ART. 12
Prezenta secţiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia
prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe."
(Conform art. XXXX, ordonanţa a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.)
---------------

sursa - http://discutii.mfinante.ro/static/10/M ... 8_1999.pdf
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Contabilitate de Productie/ Contabilitate de gestiune”