Regulament de ordine interioara

Aspecte practice. Ce calculam. Cum calculam. Cand si cum facem raportarile. Intrebari si raspunsuri.

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
danab
Coffe-drinker
Posts: 4
Joined: Sun Jan 21, 2007 4:58 pm

Regulament de ordine interioara

Post by danab » Mon Dec 22, 2008 10:30 am

Exemplu Regulament de ordine interioara conform ultimelor cerinte ITMREGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Regulamentul intern stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii, in baza Codului muncii, a legislatiei muncii in vigoare.
Art.2 Personalul SOCIETATEA are obligaţia respectarii cu strictete aa regulilor generale si permanente de conduita si disciplina stabilite potrivit dispozitiilor prezentului Regulament intern.
Art. 3
a) Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor, studenţilor aflaţi în practică în cadrul societăţii.
b) Toti salariatii SOCIETATEA sunt obligati sa cunoasca prevederile prezentului Regulament intern.
Art. 4 Dispozitiile prezentului Regulament intern pot fi completate prin norme interne de serviciu, norme generale sau specifice in domeniul conduitei salariatilor SOCIETATEA, in masura in care acestea sunt necesare, precum si prin fisa postului. Dispozitiile Regulamentului intern se completeaza cu prevederile inscrise in contractul de munca.CAPITOLUL II REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII

Art. 5 a) Societatea se obliga sa respecte cu prilejul incheierii contractului individual de munca principiile fundamentale privind libertatea alegerii locului de munca, a profesiei, meseriei sau a activitatii pe care urmeaza sa o presteze salariatul si interzicerea muncii fortate;
b) In sensul celor precizate la alin.1 angajatorul va avea in vedere cererile concrete ale fiecarei persoane care solicita angajarea in munca si va dispune angajarea intr-un anumit post numai functie de aceste solicitari si de pregatirea profesionala a candidatului.
Art. 6 In cadrul relatiilor de munca SOCIETATEA se obliga sa promoveze principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii fara discriminari directe sau indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristigi genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.
Art. 7
Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare;
Angajatorul recunoaste tuturor salariatilor care presteaza o munca dreptul la plata egala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.
Orice manifestare de hartuire sexuala este interzisa. Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres in cadrul compartimentelor si pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scaderea productivitatii muncii si a moralului angajatilor. In sensul celor de mai sus nu este permis angajatilor sa impuna constrangeri sau sa exercite presiuni de orice natura, in scopul obtinerii de favoruri de natura sexuala.
Art. 8 (1) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament fata de toti salariatii, femei si barbati, si se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.
(2) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:
Alegerea ori exercitarea liberala a unei profesii sau activitati;
Angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
Venituri egale pentru munca de valoare egala;
Informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
Promovare la nivel ierarhic si profesional;
Conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform legislatiei in vigoare;
Beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale.
(3) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati in relatiile de munca referitoare la:
anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante;
incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca;
stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
stabilirea remuneratiei;
beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
evaluarea performantelor profesionale individuale;
perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;
aplicarea masurilor disciplinare;
dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
orice alte conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare.
(4) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex. Constituie discriminare bazata pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect:
a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata.
b. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formare si perfectionare profesionala in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
c. maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediu de maternitate constituie discriminare.
In vederea angajarii este interzis sa i se solicite unei candidate sa prezinte un test de graviditate si sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca.
(5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:
a. femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;
b. angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
c. este exceptata de la aplicarea prevederilor de mai sus mentionate concedierea pe motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii;
d. la incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salaratul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei.
(6) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la conducerea unitatii sau care a depus o plangere la instantele judecatoresti competente in vederea aplicarii prevederilor Legii 202/2002 si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura de cauza.
(7) Daca un salariat sesizeaza vreunul din aspectele de mai sus mentionate, administratorul va intruni o comisie de evaluare care va constata existenta si/sau gravitatea faptei in decurs de 5 zile de la primirea sesizarii urmand ca, in functie de cele constatate, sa aplice sanctiunile prevazute in regulament (mustrare, avertisment, reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1 – 3 luni).

CAPITOLUL III NORME PRIVIND PROTECTIA, IGIENA, SANATATEA ŞI SECURITATEA IN MUNCA


Art. 9. Angajatorul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor si sa asigure securitatea si sanatatea acestora in toate aspectele legate de munca.
Art. 10 In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a maternitatii la locurile de munca (prevazuta de O.U.G. nr. 96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare), de informare si instruire si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare cu respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor profesionale
b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate
c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si a metodelor de munca, in vederea reducerii monotoniei muncii si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii.
d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii si introducerea noilor tehnologii medicale moderne.
e) inlocuirea proceselor si substantelor periculoase cu procese, tehnici, substante inofensive, sau mai putin periculoase
f) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala
g) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare privind masurile de protectie a muncii, cunoasterea si aplicarea Precautiunilor universale.
h) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activitatii,conditiile de munca, relatiile sociale si influienta factorilor interni
Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară, impun fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea şi sănătatea să, cât şi a celorlalţi salariaţi din societate.
Art. 11 a) Angajatorul va organiza instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
b) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator;
c) Instruirea se realizeaza in cazul noilor angajatilor, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, inainte de inceperea efectiva a activitatii.
Art. 12 a) Angajatorul se obliga sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii;
b) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea si respectarea masurilor referitoare la securitatea muncii;
c) Este interzisa consumarea in incinta sediului SOCIETATEA, in timpul programului de lucru, a bauturilor alcoolice sau prezentarea la locul de munca sub influenta alcolului ori a substantelor halucinogene;
d) In timpul programului de munca salariatii au obligatia sa aiba un comportament care sa nu stanjeneasca ori sa ofenseze superiorii, pe ceilalti angajati sau clientii si colaboratorii firmei;
e) Salariatii au obligatia de a respecta programul de munca stabilit de angajator precum si de a participa la instructajele periodice efectuate de responsabilii SOCIETATEA cu protectia muncii P.S.I..
Art. 13 a) In cazul unor evenimente deosebite, de accident la locul de munca, fiecare salariat are obligatia de a informa de urgenta conducerea unitatii;
b) Toate accidentele de munca survenite in timpul programului de lucru, in special cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la cunostinta conducerii.
Art.14. Pentru asigurarea securitatii la locul de munca salariatii au urmatoarele obligatii:
salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de securitate a muncii;
fumatul este permis numai in locurile special amenajate;
sa aduca la cunostinta conducerii SOCIETATEAorice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, precum si accidente de munca suferite de persoana proprie sau de alti salariati;
sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducerea SOCIETATEA;
in caz de pericol – incendiu, calamitati naturale, razboi – evacuarea personalului, materialelor si materiilor prime, a produselor finite in locurile stabilite, se va face conform normelor P.S.I.

În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel:

Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate imediat conducerii societăţii sau înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers.
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi comunicate de îndată către conducerea societăţii sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare

Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale.
Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu.
Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia.
Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin fişa postului sau ordine specifice.CAPITOLUL IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR

Art. 15. Angajatorului ii revin, potrivit Codului muncii si prezentului Regulament Intern, in principal, urmatoarele drepturi:
sa stabileasca organizarea si functionarea cabinetului;
sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
sa dea dispozitii cu caracter obigatoriu pentru salariat, cu rezerva legalitatii lor;
sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si regulamentului intern;
sa urmareasca ridicarea calificarii profesionale a salariatilor, promovarea lor in raport cu pregatirea si rezultatele obtinute;
sa examineze observatiile critice, sugestiile si propunerile de masuri formulate de salariatii cabinetului.
să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;
să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor;
să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru muncă prestată;
să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite;
să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului societăţii
Art. 16. Angajatorului ii revin, potrivit Codului Muncii si prezentului regulament, in principal, urmatoarele obligatii:
sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca
sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca
sa acorde salariatilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil sau din contractul individual de munca
sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete
sa se consulte cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor cu privire la deciziile susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora
sa plateasca toate impozitele si contributiile aflate in sarcina sa
sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati
sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opreze inregistrarile prevazute de lege
sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului
sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor
Art. 17 Drepturile angajatului prevazute in Codul Muncii:

Dreptul oricarei persoane de a-si alege in mod liber locul de munca.
Dreptul de a beneficia de conditii de munca adecvate desfasurarii activitatii.
Dreptul la plata egala, pentru munca egala.
Dreptul la salarizare pentru munca prestata.
Dreptul la repaus zilnic saptamanal.
Dreptul la concediu de odihna anual, platit.
Dreptul la egalitate de sanse si de tratament.
Dreptul la demnitate in munca.
Dreptul la securitate si sanatate in munca.
Dreptul la acces in formare profesionala.
Dreptul la informare si consultare.
Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca.
Dreptul la protectie in caz de concediere.
Dreptul la negociere colectiva si individuala.
Dreptul de a participa la actiuni colective.
Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.
Drepturile salariatului de a beneficia de zile libere cu ocazia sarbatorilor legale.
Dreptul salariatului de a beneficia de concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale.
Dreptul salariatilor de a beneficia, la cerere, de concediu pentru formare profesionala.

Art. 18. Obligaţiile salariaţilor
Salariaţii au îndatorirea:
Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii societăţii;
Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
Să răspundă, potrivi legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
Să se conformeze dispoziţiilor date de şefii cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale;
Să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu în condiţiile legii;
Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştiinţă în exercitarea funcţiei;
Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje.
Să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul societăţii, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
De a lucra în societate cel puţin cinci ani de la terminarea unei forme de instruire, specializare sau perfecţionare cu o durata mai mare de trei luni, în ţara sau în străinătate;
Să se conformeze programului de lucru al societăţii;
Să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea societăţii situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore;
Să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;
Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă;
Să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii sau colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în cadrul specialităţii lor;
Să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului;
Să fumeze numai în spaţiile special amenajate;
Să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
Să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, vizitatori ai societăţii;
Să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul acestuia.

CAP. V. ORGANIZAREA MUNCII. TIMPUL DE MUNCA. PROGRAMUL DE LUCRU. PAUZELE DE MASA. ALTE DREPTURI ACORDATE SALARIATILOR.

Art. 19 Timpul de muncă şi de odihnă
Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.
Pentru cei angajati cu contract de munca cu timp partial, durata timpului de munca este de 2 – 4 ore/zi, 10 – 20 ore/saptamana, conform contractului de munca.
Orarul de lucru este 8 – 16.30 , cu 30 minute pauza de masa.
Rămânerea în cadrul societăţii peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.
Art. 20
a.Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca ce include si orele suplimentare poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Durata zilnica a timpului de lucru de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.
b. Pauza de masa nu este inclusa in durata zilnica normala a timpului de munca.
c. Repaosul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. Datorita specificului activitatii SOCIETATEA, repaosul saptamanal poate fi acordat si in alte zile in cursul saptamanii de lucru.

Art. 21 Conducerea societăţii îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.

Art. 22 Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara va fi de 100% din salariul de baza. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.

Art. 23 a. Conducerea are obligatia de a infiinta evidenta prezentei personalului la serviciu, pe baza unei condici in care salariatii vor semna la prezentare si la plecare.
b. Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt încadraţi. Conducătorul locului de muncă are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de lucru
c. Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză ( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau să se propună măsuri disciplinare.
Art. 24 Conducătorul locului de muncă răspunde de organizarea şi tinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor.
Art. 25. Concediul de odihnă, concediul medical şi alte concedii

Salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii.
Toţi cei menţionaţi la alin.a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 21 zile lucratoare, iar în raport cu vechimea lor în muncă, astfel:
Vechimea in munca Durata concediului de odihna
- pana la 5 ani 21 zile lucratoare
- intre 5 si 10 ani 24 zile lucratoare
- peste 10 ani 26 zile lucratoare
* conform art. 140 din Legea nr. 53 / 2003 - Codul muncii
Pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani, durata concediului de odihna este de 24 zile lucratoare.
b) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este afectată desfăşurarea activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare.
Sarbatori legale
Zilele de sarbatori legale si religioase in care nu se lucreaza sunt:
- 1 si 2 ianuarie
- prima si a doua zi de Pasti
- 1 mai
- 1 decembrie
- prima si a doua zi de Craciun
- doua zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora;
c) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
căsătoria salariatului – 5 zile;
naşterea sau căsătoria unui copil - 2 zile;
decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile;
donatorii de sange - conform legii;
Concediul plătit se acordă, la cererea salariatului, de conducerea societăţii.
d) Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în caz de boală, sau eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală.
e) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului.
f) În afara concediului de odihna în raport cu vechimea în muncă, persoanele care lucrează în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de concedii suplimentare, aprobate de conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legale.

Art. 26 Concediu fără plată
Personalul are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii.
Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul de resurse umane, care va urmări implicaţiile acestora în vechimea în muncă.

Art. 27 . Delegarea, detaşarea
Condiţiile în care se efectuează delegarea salariaţilor sunt cele reglementat de Codul Muncii.

CAPITOLUL V REGULI DE DISCIPLINA MUNCII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA. PROCEDURA APLICARII SANCTIUNILOR DISCIPLINARE


Art. 28 a. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
b. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art. 29 (1)Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
avertismentul scris;
suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
reducerea salariului de baza si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art. 30 – Abateri disciplinare
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.
Sunt abateri disciplinare:
întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
absenţe nemotivate de la serviciu;
intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
manifestări care aduc atingere prestigiului societăţii;
exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială;
părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;
desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor servicii care să dăuneze activităţii societăţii;
introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;
întrarea şi rămânera în societate sub influenţa băuturilor alcoolice;
introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe / medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
desfăşurarea activităţilor politice de orice fel;
orice alte fapte interzise de lege;

Art. 31 Fumatul în locuri nepermise, întârzierea de la programul de lucru, furtul, violenţa fizică, refuzul de a se supune aplicării politicilor de : securitate şi protecţie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave şi se sancţionează conform prezentului regulament prin desfacerea contractului individual de muncă.
Art. 32 Salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

Art. 33 Dreptul de apărare al salariaţilor
La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege.
Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii.
Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata.
Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea audierii.
Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionte, persoanele cu rea credinţă care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal.

Art. 34 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Ord. 96/2003, Art. 2 privind protectia maternitatii la locul de munca.
a) protecţia maternitatii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile lor de munca;
b) locul de munca este zona delimiata în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanti, cu pregătirea şi indemanarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de
protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunta în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa îi ateste aceasta stare;
d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lauzie şi solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lauzie, îşi alapteaza copilul şi anunta angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alaptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligaţia sa îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcina şi lauzie cu durata totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fatului ori a copilului lor.

Art. 35 Angajatorii au obligaţia sa adopte măsurile necesare, astfel încât:
a) sa prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
b) salariatele prevăzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) sa nu fie constranse sa efectueze o munca dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

Art. 36 (1) Pentru toate activităţile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de munca, a căror lista este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de munca natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii.
(2) Evaluarile prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

Art 37 Angajatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunta alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfasurari a procesului de munca, când starea de graviditate nu este vizibila.

Art. 38 În cazul în care o salariata se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) şi desfăşoară la locul de munca o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alaptarii, în sensul celor prevăzute la art. 36 (art. 5 Ord 96/2003) alin. (1), angajatorul este obligat sa îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de munca ori, dacă nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE

Art. 39 Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară:
Prezentul Regulament de ordine interioara a fost aprobat de către reprezentanţii salariaţilor.
Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărei persoane.
Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament, prin grija Compartimentului Resurse Umane.
Prezentul Regulament de Ordine Interioară al societăţii întra în vigoare de la data de ___________________CONDUCEREA SOCIETATII SALARIAŢII

________________

dmldone
Site Admin
Posts: 5616
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Regulament de ordine interioara

Post by dmldone » Mon Dec 22, 2008 7:14 pm

multumim mult.

Post Reply

Return to “Contributii salariat / unitate”