Model conventie civila

Cadrul legislativ.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 2947
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Model conventie civila

Post by dmldone » Wed Oct 29, 2008 12:21 pm

Societatea Comercială ...
Sediul ...
CUI ...
Nr. .../................

CONTRACT CIVIL DE PRESTĂRI DE SERVICII CONF. CODULUI CIVIL

I. Părţile contractante

1. SC .......... SRL, cu sediul în ............., str................. nr. ..........., telefon ............... cont de virament nr.................., deschis la ......................, reprezentată prin …………....................., în calitate de ........................, numită în prezentul contract angajator (beneficiar), şi
2. ......................, domiciliat în .............., str. ............ nr. ....... judeţul ............, născut în localitatea ..............., la data de ................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ……....., eliberat ................ la data de .............., codul numeric personal ......................................., în calitate de prestator de servicii (executant), am încheiat prezentul contract civil în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

II. Obiectul contractului civil
- activitatea/lucrarea care urmează să fie prestată ....................
- remuneraţia brută stabilită pentru prestaţie ..................... lei
- data efectuării plăţii remuneraţiei ..................................

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Angajatorul se obligă:
- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
- să creeze prestatorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţia muncii;
- să reţină şi să vireze impozitele prevăzute de lege pentru venitul realizat de prestator .
2. Prestatorul se obligă:
- să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea cerute de beneficiar;
- să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaţii săi;
- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.

IV. Durata contractului civil
- Durata executării lucrării ..........................................................................

V. Modificarea contractului civil
Modificarea oricărei clauze a contractului civil se poate face numai prin înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.

VI. Încetarea contractului civil
Prezentul contract civil încetează:
1. prin acordul scris al părţilor;
2. din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi si cu anuntul celeilalte parti cu un preaviz de 15 zile.

VII. Răspunderea părţilor
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract civil atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentului contract civil se soluţionează pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.
Prezentul contract civil a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte .

Angajator (Beneficiar) Prestator (Executant)
SC ______________ SRLL.S.thanks to contacafe_club members
Stiri contabile la zi, legislatie, modele acte - http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/ - http://www.gorjcontabilitate.ro/
http://www.contabilii.ro/
http://www.bagatare.ro/

Post Reply

Return to “Codul muncii”